phm. Katarzyna Kuligowska | komendantka hufca , tel: +48 696 511 820

Zadania i obowiązki

 • Kieruje bieżącą działalnością hufca.
 • Kieruje pracą Komendy Hufca. Tworzy zespół kadry kierowniczej hufca i motywuje go do rozwoju.
 • Systematycznie wydaje rozkazy.
 • Wykonuje rozkazy i decyzje władz zwierzchnich. Współpracuje z Komendą Chorągwi.
 • Reprezentuje hufiec wobec władz zwierzchnich. Aktywnie uczestniczy w odprawach komendantów hufców.
 • Reprezentuje hufiec na zewnątrz.
 • Wspólnie ze skarbnikiem podpisuje umowy i porozumienia.
 • Nadzoruje realizację porozumień zawartych z innymi organizacjami na terenie hufca.
 • Koordynuje realizację programu rozwoju hufca oraz planu operacyjnego do Strategii Rozwoju
  ZHP.
 • Współtworzy hufiec jako wspólnotę. Motywuje kadrę do rozwoju.
 • Powołuje inne zespoły instruktorskie działające w hufcu.
 • Przyznaje stopnie instruktorskie i dopuszcza do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.
 • Mianuje i zwalnia funkcyjnych. Zalicza służbę instruktorską.
 • Opiniuje pracę podległych mu instruktorów i jednostek organizacyjnych. Występuje o odznaczenia i wyróżnienia dla podległych mu instruktorów i jednostek organizacyjnych.
 • Wspomaga i koordynuje działalność jednostek organizacyjnych hufca.
 • Powołuje nowe jednostki organizacyjne.
 • Zarządza majątkiem hufca (wspólnie ze skarbnikiem i kwatermistrzem).
 • Odpowiada za działalność finansową hufca (wspólnie ze skarbnikiem)
 • Nadzoruje HAL i HAZ.
 • Nadzoruje sporządzanie wniosków o dotacje i granty. Odpowiada za terminowe rozliczenie przyznanych środków.
 • Pełni dyżury w Komendzie Hufca.
 • Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami.
 • Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

Podległe zespoły i funkcje

 • Rada Szczepowych
 • Komisja Stopni Instruktorskich
 • Namiestnictwa

phm. Anna Wąsowska | skarbniczka hufca , tel: +48 601 770 845 

Zadania i obowiązki

 • Zarządzanie (wspólnie z komendantem hufca) majątkiem hufca i prowadzenie gospodarki na zasadach określonych przepisami ZHP.
 • Realizowanie polityki finansowej hufca w zakresie określonym w przepisach ZHP.
 • Odpowiadanie za przygotowanie budżetu rocznego hufca oraz jego realizację.
 • Odpowiadanie za zaciągnięte zobowiązania finansowe hufca względem innych podmiotów oraz nadzorowanie spłaty zobowiązań zaciągniętych względem hufca.
 • Przygotowanie rozliczenia miesięcznego hufca i przekazywanie go do Komendy Chorągwi.
 • Wykonywanie decyzji, zarządzeń oraz uchwał w zakresie finansów i majątku hufca.
 • Współpraca z szefami jednostek harcerskich i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad
  prawidłowością ich działań finansowo-gospodarczych.
 • Stworzenie i realizowanie programu dot. wychowania ekonomicznego w hufcu.
 • Wypełnianie obowiązków wynikających ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP.
 • Wypełnianie poleceń Komendanta Hufca Warszawa-Wola i władz wyższych.
 • Systematycznie branie udziału w spotkaniach komendy hufca oraz, odpowiednio do potrzeb, w odprawach dla drużynowych, radach szczepowych.
 • Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

Podległe zespoły i funkcje

 • Zespół finansowo-kwatermistrzowski
 • Kwatermistrz hufca

phm. Magdalena Wilczyńska | zastępczyni komendantki hufca

Zadania i obowiązki

 • Zastępuje komendantkę Hufca w przypadku jej nieobecności.
 • Pełni funkcję członka komendy ds. programu.
 • Dba o realizację harmonogramu pracy hufca.
 • Nadzoruje realizację imprez dla całego hufcowych.
 • Reprezentuje Hufiec zastępując komendantkę w ustalonych okolicznościach (np. w kontaktach z dyrekcją szkoły, rodzicami, władzami ZHP lub organizacji pozarządowych).
 • Współdziała z komendantką w zakresie bieżącego zarządzania pracą hufca.
 • Współpracuje ze środowiskiem hufcowej starszyzny i seniorów.
 • Współpracuje z komendą hufca we wspólnych obszarach.
 • Uczestniczy w spotkaniach komendy hufca oraz w innych spotkaniach związanych z pracą hufca.
 • Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami.
 • Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

Podległe zespoły i funkcje

 • Namiestnictwa
 • Pełnomocnik ds. specjalności

phm. Barbara Skwarczyńska | członkini komendy hufca ds.organizacyjnych

Zadania i obowiązki

 • Nadzoruje pracę biura hufca, Harcerskiej Służby Informacyjnej, biblioteki hufca, administratora ewidencji oraz instruktora hufca ds. reprezentacji.
 • Nadzoruje tworzenie i gromadzenie dokumentacji hufca i przekazywanie jej do Komendy Chorągwi.
 • Recenzuje rozkazy oraz inne dokumenty wydawane przez komendantkę.
 • Uczestniczy w spotkaniach komendy hufca oraz w innych spotkaniach związanych z pracą hufca.
 • Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami.
 • Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

Podległe zespoły i funkcje

 • Szef biura hufca
 • Biblioteka
 • Instruktor ds. reprezentacji hufca
 • Administrator systemu Ewidencja ZHP
 • Harcerska Służba Informacyjna

phm. Iga Miłosławska | członkini komendy hufca ds. pracy z kadrą 

Zadania i obowiązki

 • Odpowiada za stworzenie, realizację i ewaluację planu kształcenia hufca.
 • Sprawuje pieczę nad tworzeniem środowiska motywującego kadrę hufca do aktywnego działania instruktorskiego.
 • Dba o budowanie wspólnoty kadry hufca.
 • Wspiera kadrę hufca w odnajdywaniu możliwości rozwoju na poziomie hufca.
 • We współpracy z komendantką hufca koordynuje współpracę komendy z zespołami hufca.
 • Uczestniczy w spotkaniach komendy hufca.
 • Realizuje inicjatywy hufcowe związane z docenianiem wyróżniających się instruktorów hufca.
 • Wspiera komendantkę hufca w trakcie odpraw i współpracy z komendantami szczepów.
 • Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami.
 • Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

Podległe zespoły i funkcje

 • Zespół Kadry Kształcącej
 • Pełnomocnik hufca ds. zagranicy