hm. Katarzyna Krzak| komendantka hufca, tel: +48 796 00 88 28

Zadania i obowiązki

 • Kieruje bieżącą działalnością hufca.
 • Kieruje pracą Komendy Hufca. Tworzy zespół kadry kierowniczej hufca i motywuje go do rozwoju.
 • Deleguje uprawnienia i zadania.
 • Systematycznie wydaje rozkazy.
 • Wykonuje rozkazy i decyzje władz zwierzchnich. Współpracuje z Komendą Chorągwi.
 • Reprezentuje hufiec wobec władz zwierzchnich. Aktywnie uczestniczy w odprawach komendantów hufców.
 • Reprezentuje hufiec na zewnątrz.
 • Wspólnie ze skarbnikiem podpisuje umowy i porozumienia. Nadzoruje realizację porozumień zawartych z innymi organizacjami na terenie hufca.
 • Koordynuje realizację programu rozwoju hufca oraz planu operacyjnego do Strategii Rozwoju ZHP.
 • Współtworzy hufiec jako wspólnotę. Motywuje kadrę do rozwoju.
 • Powołuje inne zespoły instruktorskie działające w hufcu.
 • Przyznaje stopnie instruktorskie i dopuszcza do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.
 • Mianuje i zwalnia funkcyjnych. Zalicza służbę instruktorską.
 • Opiniuje pracę podległych mu instruktorów i jednostek organizacyjnych. Występuje o odznaczenia i wyróżnienia dla podległych mu instruktorów i jednostek organizacyjnych.
 • Wspomaga i koordynuje działalność jednostek organizacyjnych hufca.
 • Powołuje nowe jednostki organizacyjne.
 • Diagnozuje potrzeby środowiska działania.
 • Koordynuje oraz współtworzy przedsięwzięcia i propozycje programowe realizowane w hufcu.
 • Zarządza majątkiem hufca (wspólnie ze skarbnikiem i kwatermistrzem).
 • Odpowiada za działalność finansową hufca (wspólnie ze skarbnikiem)
 • Nadzoruje HAL i HAZ.
 • Nadzoruje tworzenie i gromadzenie dokumentacji hufca i przekazywanie jej do KCh.
 • Nadzoruje sporządzanie wniosków o dotacje i granty. Odpowiada za terminowe rozliczenie przyznanych środków.
 • Pełni dyżury w Komendzie Hufca.
 • Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami.
 • Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

Podległe zespoły i funkcje

 • Rada Szczepowych
 • Komisja Stopni Instruktorskich
 • Biuro hufca
 • Harcerska Służba Informacyjna

hm. Sylwia Ludwiniak| zastępczyni komendantki hufca

Zadania i obowiązki

 • Zastępuje komendantkę Hufca w przypadku jej nieobecności,
 • Reprezentuje Hufiec zastępując komendantkę w ustalonych okolicznościach
  (np. w kontaktach z dyrekcją szkoły, rodzicami, władzami ZHP lub organizacji pozarządowych)
 • Współdziała z komendantką w zakresie bieżącego zarządzania pracą hufca,
 • Opiekuje się oraz nadzoruje hufcowy system ewidencji jednostek,
 • Recenzuje rozkazy oraz inne dokumenty wydawane przez komendantkę ,
 • Współpracuje ze środowiskiem hufcowej starszyzny i seniorów,
 • Współpracuje z komendą hufca we wspólnych obszarach.
 • Uczestniczy w spotkaniach komendy hufca oraz w innych spotkaniach związanych z pracą hufca.

Podległe zespoły i funkcje

 • Administrator Ewidencji ZHP

phm. Joanna Ostrowska | skarbniczka hufca ; tel. 694-948-704

Zadania i obowiązki

 • Zarządzanie (wspólnie z komendantem hufca) majątkiem hufca i prowadzenie gospodarki na zasadach określonych przepisami ZHP.
 • Realizowanie polityki finansowej hufca w zakresie określonym w przepisach ZHP.
 • Odpowiadanie za przygotowanie budżetu rocznego hufca oraz jego realizację.
 • Odpowiadanie za zaciągnięte zobowiązania finansowe hufca względem innych podmiotów oraz nadzorowanie spłaty zobowiązań zaciągniętych względem hufca.
 • Przygotowanie rozliczenia miesięcznego hufca i przekazywanie go do Komendy Chorągwi.
 • Wykonywanie decyzji, zarządzeń oraz uchwał w zakresie finansów i majątku hufca.
 • Współpraca z szefami jednostek harcerskich i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłowością ich działań finansowo-gospodarczych.
 • Systematycznie branie udziału w spotkaniach komendy hufca oraz, odpowiednio do potrzeb, w odprawach dla drużynowych.
 • Wypełnianie obowiązków wynikających ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP.
 • Wypełnianie poleceń Komendanta Hufca Warszawa-Wola i władz wyższych.

Podległe zespoły i funkcje

 • Zespół finansowy
 • Kwatermistrz hufca

phm. Joanna Legat| zastępczyni komendantki hufca ds. wsparcia programowo-metodycznego

Zadania i obowiązki

 • Kierowanie zespołem namiestników
 • Odpowiedzialność za odprawy hufca
 • Nadzór nad przydzieleniem opiekunów jednostkom
 • Nadzór nad zbieraniem i opiniowaniem planów pracy
 • Odpowiedzialność za system klasyfikacji drużyn (lilijki) oraz oceny pracy drużynowych (Super Drużynowy) – ulepszanie i modyfikacja systemu
 • Współpraca z kapitułą stopni wędrowniczych
 • Współpraca z ZKK

Podległe zespoły i funkcje

 • Namiestnictwo Zuchowe „Świstaki”
 • Namiestnictwo Harcerskie „Wilki”
 • Namiestnictwo Starszoharcerskie „Kozice”
 • Namiestnictwo Wędrownicze „Sokół”
 • Kapituła Stopni Wędrowniczych „Per aspera ad astra”

pwd. Maria Dmowska| członkini komendy hufca ds. programu

Zadania i obowiązki

 • Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja harmonogramu imprez hufca.
 • Wyłanianie i nominowanie szefów imprez hufcowych.
 • Koordynowanie pracy zespołu programowego hufca.
 • Współpraca z namiestnikami i członkiem komendy hufca ds. namiestnictw w ramach przygotowywania elementów programu imprez hufca przeznaczonych dla namiestnictw oraz przygotowania i realizacji imprez namiestnictw.
 • Współpraca z Pełnomocnikiem ds. zagranicy w zakresie promocji imprez oraz zbierania informacji o imprezach międzynarodowych, w których biorą udział członkowie hufca.
 • Informowanie instruktorów i drużynowych o bieżących przedsięwzięciach programowych chorągwi i związku.
 • Współpraca z KSI hufca w zakresie zbierania i przekazywania informacji o składzie zespołów ds. organizacji imprez oraz opiniowania działań szefów imprez, jeśli wpisane są one w próby na stopnie instruktorskie.
 • Odpowiedzialność za przygotowanie strategii i planów operacyjnych hufca w zakresie programu.
 • Aktualizowanie Standardów Imprez Hufca.
 • Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach Komendy Hufca.

Podległe zespoły i funkcje

 • Zespół programowy
 • Pełnomocnik ds. zagranicy
 • Pełnomocnik ds. specjalności

phm. Katarzyna Kuligowska| członkini komendy hufca ds. pracy z kadrą

Zadania i obowiązki

 • Nadzoruje wykonanie Uchwał Zjazdowych w podległych jej zespołach.
 • Odpowiada za stworzenie, realizację i ewaluację planu kształcenia hufca. Sporządza wnioski i przedstawia je na posiedzeniu Komendy Hufca.
 • Koordynuje pracami Zespołu Kadry Kształcącej.
 • Systematycznie bierze udział w posiedzeniach Komendy Hufca.
 • Odpowiada za organizację spotkań dla kadry instruktorskiej. Wypracowanie solidnej marki imprez dla kadry.
 • Wspiera instruktorów w odnajdywaniu możliwości rozwoju na poziomie hufca.
 • Zaprasza byłych instruktorów do udziału w wybranych imprezach hufcowych i wykorzystanie ich umiejętności.
 • Promuje dobrą kadrę wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Odpowiada za pracę z narzędziami motywacyjnymi.
 • Współkoordynuje z komendantką hufca pracę zespołów z obszaru pracy z kadrą.

Podległe zespoły i funkcje

 • Zespół Kadry Kształcącej